Click here to enlarge

روابط و ارتباطات دوستانه مثل پرندگان هستند
اگر انها رو محکم نگهدارید می میرند
اگر سست نگهدارید می پرند
اما اگر انها را با دقت مراقبت و نگهداری کنید برای همیشه کنارتان می مانند حتی اگر پروازشان دهید باز هم به نزد شما باز می گردند.