ستیز من تنها با تاریکی است

و برای نبرد با تاریکی شمشیر
نمی کشم چراغ می افروزم.