این اشخاص ، دلقک نیستند ! متخصصین درجه یک پزشکی هستند که به خاطر تقویت روحیه بیماران کودک بدین شکل ، آنها را ویزیت می نمایند .
این روش در بسیاری ازبیمارستان های خارج از کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است ، زیرا بر اساس آمار ، با استفاده از این روش زمان بهبودی بیماران ، تقریبا به نصف کاهش می یابد !