خدایا حـَواسـِت هـَست

صـِدای هـق هـق گـِریه هام

از هـمون گـلویی میـاد که

تـو از رگش بـه مـَن نـَزدیک تری ..

(وبلاگ روزنه ای رو به خدا)