هرگـــز به دیگــران اجازه نده،
قلـم خودخواهــی دست بگــیرند،
ســـرنوشت را ورق زننــد،
خاطــراتت را پـاک کنند
و پایـانش بنویســند قســـــمت نبـــــــــود ...!!