من به صد خواهش و منت ز خدا خواسته ام
که در این ساعت خیر
مرغ آمین به سراغت آید
و دعایی که تو بر لب داری
به اجابت ببرد
هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست
هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور