به انتهای جاده چشم مدوز.

آخر همه جاده ها نادیدنی و گنگ است.

به جای آن کناره های جاده را نظاره کن.

جایی که الان در آن قرار داری