گوش کن
خاموش ها گویا ترند . . .

 در خموشی های من فریاد هاست !


فریدون مشیری