ملت چه بیکارند !

یکی مزاحم می شد هی اس هی زنگ... جواب نمی دادم که بیخیال شه...

دیگه تماس نگرفت

بعد چند روز اس داده:

ببخشید من چند روز مزاحمتون نشدم کار داشتم دستم بند بود، شرمنده،چه خبر؟