زبانت را تبدیل به " گل سرخ "  کن تا از سخنت عطر دل انگیز برخیزد. (گاندی)