یک مرد سیاه پوست که سر تا پا سیاه پوشیده بود.
(کت و شلوار سیاه،جوراب سیاه،کفش سیاه، ...)
داشت از وسط یه کوچه که تمام چراغاش خاموش بود رد میشد.
یک ماشینی که اونم چراغاش خاموش بود اومد تو کوچه
همین که رسید به اون آقاهه فهمید که باید بایسته ، و زد رو ترمز ...

از کجا فهمید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چطوری ؟؟؟؟