تنها چیزی که خرجی ندارد ، جاری شدن در ذهن دیگران است
پس چه بهتر است آن گونه جاری شویم که
خنده برلبانشان نقش ببندد.... نه نفرت در دلشان...