کار کوچک را به آدمهای بزرگ و کار بزرگ را به افراد کوچک نسپارید.