zibaبدترین و بزرگترین خطایی که مرتکب می شویم ،

ندیدن عیب های خود، ولی تــوجه به خطاها و عیوب دیگران

است . . .ziba