اگر جایی که ایستاده اید را نمی پسندید
                                    عوضش کنید،شما درخت نیستید . . !!