خدایا دستم به آسمانت نمی رسد

اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن...