مادرم، پیامبری بود

با زنبیلی پر از معجزه ...

یادم نمی رود

در اولین سوز زمستانی

النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

 

تارا محمد صالحی