گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم که برخی آدمها

فقط می توانند در قلبمان باقی بمانند, نه در زندگی...