خوب جوجه های عزیزم درس اول:

برای یک زندگی شیرین  مهم نیست که چه کسی می گوید قوقولی قوقو 

مهم این است که چه کسی می گوید قدقدا!!!!!!!!