در قلب هر انسانی ذره ای الهی نهفته است

   از این رو جلب قلوب جلب الطاف اوست.