خدایا

این دلتنگی های ماراهیچ بارانی آرام نمی کند

فکری کن

اشک ماطعنه می زندبه باران رحمتت!!