زندگی

صحنه یکتای هنر مندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و  از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد