بچه که بودیم
شبها فکر می کردیم فردا چی بازی کنیم...
الان فکر می کنیم
فردا زندگی قراره چه بازی ای باهامون بکنه...