این هنر در ابتدا برای تزیین جلد کتابهای و اشیا مذهبی در اروپا و طی انقلاب فرانسه استفاده میشد، اما در قرن نوزدهم به یکی از سرگرمیهای اشرافزادگان اروپایی تبدیل شد.
این تصاویر، از کارهای «یولیا برودسکایا»، هنرمند روس است که در این هنر شهرتی جهانی پیدا کرده است.