جز دعا کار دگر نیست مرا شب روزت همه شاد
دلت از غم آزاد همه ایام به کام و تو پیوسته سرافراز و ز هر غصه برون
همچو گنجشک به هر بام ودرخت بنشینی خندان
وسبکبال تر از برگ درخت در هوا رقص کنان مشق پرواز کنی سوی سپیدار بلند
و ز تو نغمه مستی آید ...
لحظه هایت چون قند روزگارت لبخند هفته هایت پر مهر
هر کجایی که قدم بگذاری همه از کینه تهی همه از قهر و عداوت خالی
همه جا ، نام تو از مهر ، به لب ها جاری ...
و تو با یاد خداوند بزرگ به سلامت ببری راه به پیش...