شخصی نزد همسایه‎اش رفت و گفت: گوش کن! می‎خواهم چیزی برایت تعریف کنم.
دوستی به تازگی در مورد تو می‎گفت... همسایه حرف او را قطع کرد و گفت:
قبل از اینکه تعریف کنی، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذرانده‎ای یانه؟ -
کدام سه صافی؟ - اول از میان صافی واقعیت.
آیامطمئنی چیزی که تعریف می‎کنی واقعیت دارد؟ - نه. من فقط آن را شنیده‎ام.

شخصی آن را برایم تعریف کرده است. همسایه سری تکان داد و گفت:
پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی خوشحالی گذرانده‎ای.
مسلما چیزی که می‎خواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد،
باعث خوشحالی‎ام می شود. - دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند. -
بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمی‎کند،حتما از صافی سوم، یعنی فایده،
رد شده است.آیا چیزی که می‎خواهی تعریف کنی، برایم مفید است و به دردم می خورد؟ -
نه، به هیچ وجه! همسایه گفت: پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال کننده است و
نه مفید، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی...