هر روز که از زندگیم می گذرد متقاعد می شوم که هدر دادن زندگی به چند عامل بستگی دارد :

نیرویی که به کار نمی برم !

 عشقی که ابراز نمی کنم !

 احتیاطی ناشی از خود پسندی که نیروی خطر کردن در کارها را از ما می گیرد !

و نیز طفره رفتن از پذیرش درد که خوشبختی را نیز از دسترس خارج می کند !