زمانیست آرام...هیچ صدایی مرا نمی
ترساند...هیچ طوفانی نگرانم نمی کند...

چون عشق شما در قلب من است...یا امام
رضا...

آرومم...آرومم...آرومم...

بالاتر از این حرفی نیست...عاشقونه
دوستتون دارم آقا...