عکاس اوکراینی یاچسلاو میشچنکو سعی کرده از دنیایی که همه روزه دراطراف ما وجود دارد ولی به آن توجهی نمی کنیم عکس برداری کند. دنیای مورد نظر او دنیای پر از موجودات زیبا و کوچک هستند.

c3YfNQiSBn.jpg

 


 

XqWaJ1amlI.jpg

 

DqMZod2zNQ.jpg

 

ZQjsPj5fLS.jpg

 

NbFKzSFuOm.jpg

 

AImVU6AWtQ.jpg

 

fUAUkpIAbL.jpg

 

3ABhgNzAFz.jpg

 

ureRl8WwiI.jpg

 

Pcdgp7bJIJ.jpg

 

oUIASkDFco.jpg

 

B6SGjzkmxp.jpg

 

GlMWlaMfSh.jpg

 

P0a5ZTJp30.jpg

 

hJ2hRg9rM4.jpg

 

zfcKyJs326.jpg

 

gURIAvCnnt.jpg