طنز و تعقل

معلم حساب درد دلش را به مربع می گفت .چون چهار گوش بود.

چون در فضای بازدرس می خواند به او می گفتند بی کلاس.