از تایرهای  بدون استفاده ی ماشین می توانید برای تزیین باغچه ی خود استفاده کنید.


می توانید از آن به عنوان پیاده رو در باغچه استفاده کنید.

یا به عنوان وسیله ی بازی بچه ها

یا برای تزیین باغچه آن ها را به شکل های مختلف  در آورید.

یا به عنوان گلدان:

یا به عنوان میز و صندلی راحتی در باغچه :