آرزو هایم را سبد سبد می کنم

و برای خدا می فرستم ...

گرچه آرزوهایم یکی ست

ولی

دوستانی که برایشان

آرزو می کنم

بی نهایتند ...