این همه غصه و غم

این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه

میوه ی یک باغند

همه را با هم و با عشق بچین

ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند

سبزه زاریست پر از یاد خدا

و در آن باز کسی می خواند

که خدا هست  و خدا هست

و چرا غصه؟! چرا؟!؟                                    م.مهربان