اسم باستانی و قدیمی تر از کرمانشاهان "قره میسین" می باشد لطفا اصلاح فرمایید