وقتی آدمها فقط به هنگام نیازبه یادشما می افتند،

ناراحت نشوید! به خودتان ببالیدکه مانند یک شمع درهنگام تاریکی

به ذهنشان خطورمی کنید!