مثل شقایق زندگى کن:کوتاه اما زیبا

مثل پرستو کوچ کن:فصلى اما هدفمند

مثل پروانه بمیر:دردناک اما...

عاشق