رویاهایی را که برای فرزندانت

 درسر می پرورانی کنار بگذار و

به آنها کمک کن تا به آرزوهایی

که خود در سر دارند برسند.