جاذبه ی سیب ، آدم را بر زمین زد و جاذبه ی زمین  سیب را .

فرقی نمی کند :

سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست .

به جاذبه ای بیاندیشیم که آدمی را پرواز می دهد ،

آن هم فقط به سوی خدا ....