چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا

       دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا  


  قصه عشق من و زلف تو دیدن دارد

  نرگس مست کجا همدمی خار کجا

  سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست 

  ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا

  کاش در نافله ات اسم مرا هم ببری

  که دعای تو کجا عبد گنه کار کجا