قصه‌ آدم، قصه‌ یک‌ دل‌ است‌ و یک‌ نردبان.
قصه‌ بالا رفتن، قصه‌ پله‌ پله‌ تا خدا.
قصه‌ آدم، قصه‌ هزار راه‌ است‌ و یک‌ نشانی.
قصه‌ جست‌وجو. قصه‌ از هر کجا تا او.
قصه‌ آدم، قصه‌ پیله‌ است‌ و پروانه،
قصه‌ تنیدن‌ و پاره‌ کردن. قصه‌ به‌ درآمدن، قصه‌ پرواز ...