خدایـــــــــــــا ....
اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ؛
تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری !
با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،
همراهیت را ؛
مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن ... !!