تو دنیا جا برای همه هست جای کسی را نگیر

سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

                                                             چارلی چاپلین