از غافلان محرم مرا جدا کنید

           پروانه های روز دهم را صدا کنید

                                  چیزی دگر به شهادت مولا نمانده است

                                                   هیات که می روید مرا هم دعا کنید

                                    التماس دعا