خدای من اگر بشکند این بغض گره خورده در قلبـــــــــم !

نه عـــــــــرش و نه فــــرش

هیچ یک را نمی خواهــــــــم

تنها گــــــــــــرمی نگاهت را میخواهــــــــم

که بپوشاند سردی دلــــــــــــــم را...