تاریخ تولدت مهم نیست ،تاریخ " تبلورت " مهمه؛

اهل کجا بودنت مهم نیست ، " اهل و بجابودنت مهمه؛

منطقه ی زندگیت مهم نیست ، " منطق زندگیت " مهمه؛

و گذشته ی زندگیت مهم نیست ،  

امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات می سازی...