وقتی همه می گویند : نمی شود...

تو

 "با او به محال فکر کن "