همیشه اونی که می بینی ، اونی نیست که
 
فکر میکنی...

اونی که میبینی اونی نیست که میبینی!