حمد و سپاس مخصوص خداوندی

که هر جا خواستم او بود 

اما هر جا او خواست من نبودم ...