موقع نمازش که می شد ،

فرشته ها چپ و راست عزا می گرفتند که چه کنند ،

« ایاک نعبد » را جزء حرفهای خوبش بنویسند

یا دروغهایش ....!