پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

می ترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل